NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ GODINI 2018/2019

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED GIMNAZIJE DUBROVNIK U ŠK. GOD. 2018/2019


NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED GIMNAZIJE DUBROVNIK U ŠK. GOD. 2018/2019

NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred školske godine 2018./2019.

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./19. (Narodne novine broj 47/2018 .)

Gimnazija Dubrovnik,

Frana Supila 3

Objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred školske godine 2018./19.

 

UPISNA STRUKTURA

Gimnazija Dubrovnik upisuje u I. razred u školskoj godini 2018./2019. ukupno 132 učenika u 6 razrednih odjela. Učenici se mogu upisati u jedan od četiri ponuđena programa

 

.

 

PROGRAM

BROJ RAZREDNIH ODJELA

BROJ UČENIKA

1.

OPĆA GIMNAZIJA

3

66

2.

OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA (BIOLOGIJA I KEMIJA) NA STRANOM JEZIKU (engleski)

1

22

3.

PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKA GIMNAZIJA

1

22

4.

JEZIČNA GIMNAZIJA

1

22

 

 

VREDNOVANJE I BODOVANJE ZAJEDNIČKOG ELEMENTA

1. Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

2. U Općoj gimnaziji, Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Jezičnoj gimnaziji zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik, predmeta važnih za nastavak obrazovanja: geografija, povijest te predmeta po izboru škole: biologija.

3. U Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik, predmeta važnih za nastavak obrazovanja: fizika, kemija te predmeta po izboru škole: biologija.

4. Bodovni prag: 67 bodova

VREDNOVANJE

rezultata postignutih na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju

U Općoj gimnaziji, Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Jezičnoj gimnaziji dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
U Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Fizike, Kemije i Biologije.

 

Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju

Pravo na izravan upis

/ Dodatni bodovi

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis

 

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

 

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

1 bod

 

 

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja školskih sportskih društava

Dodatni bodovi

Prvo osvojeno mjesto kao član ekipe

3 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član ekipe

2 boda

Treće osvojeno mjesto kao član ekipe

1 bod

 

 

 

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

U programima Opće gimnazije, Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, Prirodoslovno-matematičke gimnazije i Jezične gimnazije, uče se dva strana jezika.

 

PROGRAM

I STRANI JEZIK

II STRANI JEZIK

OPĆA GIMNAZIJA

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

ŠPANJOLSKI JEZIK

FRANCUSKI JEZIK

OPĆA GIMNAZIJA SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

ŠPANJOLSKI JEZIK FRANCUSKI JEZIK

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKA GIMNAZIJA

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK ŠPANJOLSKI JEZIK FRANCUSKI JEZIK

JEZIČNA GIMNAZIJA

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

Učeniku se omogućuje učenje izabranoga stranog jezika ako je dovoljan broj kandidata prema kriteriju koji odredi MZO. Preporuka kandidatu je da označi alternativne strane jezike.

Učenik u 3. razredu Jezične gimnazije bira 3. strani jezik: FRANCUSKI JEZIK ILI ŠPANJOLSKI JEZIK

U svim programima izborni predmet je vjeronauk ili etika.

 

 

 

PROGRAM SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, nastava na engleskom jeziku izvodi se iz predmeta za koje škola ima suglasnost MZO-a, a to su: kemija i biologija. U svakom godištu predaje se minimalno 50% od navedenih predmeta na engleskom jeziku.

Uvjet za upis u programe Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku je položena provjera znanja iz engleskog jezika koja će se za sve kandidate održati 04. srpnja 2018. u 10:00. 04. srpnja 2018. kandidati moraju biti na II. katu u 09.45 sati.

Provjera znanja engleskog jezika u trajanju od 45 min provodi se pisanim putem iz čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika). Rezultati će istog dana biti na oglasnoj ploči škole.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom jeziku/ godišnje iznosi 1.350,00 kuna (150,00 kuna mjesečno) kroz 9 nastavnih mjeseci

 

 

Dodatne provjere znanja!

Provjere znanja engleskog jezika za učenike koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a nisu ga učili u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se 04. srpnja. 2018. u 10:00. Kandidati moraju biti u hodniku na II. katu u 09.45.

Kandidati sa sobom moraju imati bilo koji dokument zbog identifikacije, OIB i kemijsku olovku (crna, plava). Rezultati će istog dana biti na oglasnoj ploči škole.

DODATNE INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

Škola je i DSD škola. DSD diploma vrijedi kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika koje je potrebno za upis kolegija na njemačkim sveučilištima i donosi prednosti prilikom prijavljivanja na sveučilišni studij u Njemačkoj i Austriji, ali i prilikom prijavljivanja na oglase za zapošljavanje.

Opis postupaka

 

Datum

Početak prijava obrazovnih programa

26. 6. 2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika ( stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis- dostavljaju se osnovnoj školi)

26.6.2018.

Datum održavanja provjere znanja engleskog jezika

4.7.2018. u 10.00 sati

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6.-7.7.2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa. Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

 

13.7.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja

(dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

16. 7.2018.

 

10.00-16.00 sati

 

VAŽNO:

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu do datuma navedenoga u Kalendaru.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na

upisnici i dostavi je srednjoj školi, isti je upisan u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019 .

 

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu gube pravo na upis i upućuju se na prijavu u sljedećemu upisnom roku.

Isto tako, važno je znati da su kandidati koji su temeljem propisane dokumentacije ostvarili

određeno pravo na dodatne bodove ili izravan upis, a u sustavu je označeno da imaju to pravo, tu dokumentaciju dužni donijeti srednjoj školi pri upisu. Ako se ustanovi da dokumentacija ne postoji ili nije vjerodostojna, kandidat gubi pravo na upis i upućuje se na sljedeći upisni rok

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda